(865) 523-9982

Gastrointestinal Associates (GIA)

Knoxville, TN